21. dubna 2014
PDF Tisk Email
1. Základní legislativní normy

a) Nařízení a Směrnice EU vztahující se k silniční nákladní dopravě a k hromadné přepravě osob,
b) legislativní normy České republiky,
c) co přinesl nového v legislativě uplynulý rok (půlrok, čtvrtletí, měsíc).

2. Kontroly v silniční dopravě v České republice
a) kontrolní subjekty,
b) předmět kontroly,
c) způsob kontroly,
d) výsledky kontrol a některé zkušenosti z nich.

3. Stanoviska Ministerstva dopravy ČR a Policie ČR k řešení některých zjištěných dopravních přestupků a přestupků na úseku dopravy a silničního hospodářství
a) nerespektování zákona č. 111/1994 Sb.,
b) nerespektování zákona č. 361/2000 Sb.,
c) nerespektování zákona č. 13/1997 Sb.,
d) nerespektování zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
e) nerespektování Nařízení EU.

 

Základní povinnost:

 

respektovat obecně závazné právní předpisy, kterými se řídí silniční nákladní a osobní dopravaEvropské dohody

AETR
Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (viz vyhláška č. 80/1994 Sb.)

ADR
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (viz vyhláška č. 64/1987 Sb. a sdělení MZV č. 14/2007 Sb.m.s.)

ATP
Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin ve specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (viz sdělení MZV č. 64/2004 Sb.)

INTERBUS
Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (viz sdělení MZV č. 9/2003 Sb.)


Nařízení a směrnice EU

Nařízení EP a Rady č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě
Nařízení EP a Rady č. 561/2006 o harmonizaci některých předpis v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a ES č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1370 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení č. 1191/69 a 1107/70
Směrnice EP a Rady č. 2000/30/ES o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství
Směrnice Rady 95/50/ES o jednotném postupu při kontrolách při přepravě nebezpečných věcí (ADR)

 

Legislativní normy České republiky

 

 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištěn odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
 • Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 156/2008 o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb.,
 • Vyhláška č. 277/2004 o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů (- podrobnosti o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, - náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat),
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 193/2004 o ochraně zvířat při přepravě,
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb. (§ 2 označení vozidel)

 

Postih za nerespektování zákonů

 

 • Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • § 22 Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 • § 23 Ostatní přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního hospodářství,
 • § 30 Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, 
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • § 35 odst. 1 pokuta dopravci do výše 100 000,- Kč pokud např.: 
 • a) nemá řádně označené vozidlo, 
 • b) nezajistí, aby v každém vozidle byl záznam o době řízení vozidla…, 
 • c) používá vozidlo s neplatnou technickou prohlídkou atd. 
 • § 35 odst. 2 pokuta dopravci do výše 500 000,- Kč pokud např.: 
 • a) provozuje dopravu bez příslušného povolení, 
 • b) nedodržuje mezinárodní dohody v silniční dopravě, 
 • c) nezajistí dodržování stanovené doby řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku při práci řidičů atd. 
 • § 35 odst. 3 pokuta dopravci do výše 750 000,- Kč pokud např.: 
 • a) provozuje vozidlem evidovaným jako vozidlo taxislužby jiný druh silniční dopravy pro cizí potřeby atd. 
 • § 35 odst. 4 pokuta dopravci nebo odesilateli do výše 1 000 000,- Kč pokud nedodrží podmínky stanovené pro silniční dopravu nebezpečných věcí 
 • § 35a návrh na zrušení živnostenského oprávnění 
 • § 35b uložení kauce dopravci se sídlem (bydlištěm) mimo Českou republiku
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,§42a - §42b přestupky

 

Základní podmínky pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby

(zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě)

Finanční způsobilost

Schopnost dopravce finančně zajistit zahájení a řádné provozování silniční dopravy

Dobrá pověst

Osoba bezúhonná – Živnostenský úřad ji nezrušil v průběhu posledních pěti let na návrh dopravního úřadu nebo Ministerstva dopravy živnostenské oprávnění – Neprovozovala silniční dopravu pro cizí potřeby v průběhu posledních pěti let před podáním žádosti neoprávněně – Nebyla jí v průběhu posledních pěti let před podáním žádosti zrušena koncese z důvodu porušování povinností uložených právními předpisy, které s provozováním silniční dopravy souvisejí, nebo proto, že neplnila podmínky stanovené v koncesi

Bezúhonnost

Osoba, která
 • nebyla pravomocně odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy a nebyl jí uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, 
 • nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje předcházející odstavec, 
 • nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání (§ 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon)

Odborná způsobilost

Prokazuje se zvlášť pro každý druh dopravy osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, které vydá příslušný dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky z předmětů stanovených prováděcím předpisem. Musí trvat po celou dobu provozování dopravy.

 

Povinnosti provozovatele silniční dopravy

(zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě)

 • Provozovat dopravu vozidly zaregistrovanými v České republice.
 • Používat v silniční dopravě vozidla, od jejichž technické prohlídky a měření emisí neuplynula doba delší. Než stanoví zvláštní právní předpis.
 • Zajistit dodržování doby řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku stanovených zvláštním právním předpisem v mezinárodní i ve vnitrostátní přepravě, pokud pro určité přepravy a kategorie vozidel nejsou zvláštním právním předpisem stanoveny doby odlišné.
 • U vozidel pro přepravu osob (s výjimkou osobních vozidel používaných k silniční dopravě pro vlastní potřeby) zajistit vedení záznamu o provozu vozidel a uchovávat jej 5 let po ukončení přepravy.
 • Zajistit, aby v každém vozidle byly při provozu tyto doklady: a) záznam o provozu vozidla (pokud je povinen jej vést),b) záznam o době řízení vozidla a bezpečnostních přestávkách,c) doklad o nákladu a vztahu dopravce k němu.
 • Zajistit, aby práce řidiče z povolání vykonávala osoba, která se zúčastnila školení řidičů z povolání a úspěšně absolvovala přezkoušení z pravidel silničního provozu.
 • Zajistit, aby práce řidiče z povolání vykonávala osoba, která se podrobila pravidelné lékařské prohlídce a je podle této prohlídky k řízení motorových vozidel zdravotně způsobilá.

 

Povinnosti provozovatele silniční dopravy

(zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

 • Zajistit, aby nedocházelo k znečišťování a poškozování komunikace, jejích součástí a zařízení.
 • V případě znečištění či poškození komunikace, které mohou způsobit závady ve sjízdnosti či schůdnosti, musí ten, kdo toto způsobil bez průtahů odstranit závadu a uvést komunikaci do původního stavu; nestane-li se tak, je povinen uhradit vlastníkovi pozemní komunikace náklady spojené s uvedením komunikace do původního stavu. 
 • V případě poškození komunikace, které způsobí nebo může způsobit závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti anebo ohrozit bezpečnost silničního provozu, musí ten, kdo poškození způsobil, tuto skutečnost neprodleně vlastníkovi komunikace oznámit a dohodnout s ním způsob odstranění závady.
 • Pokud nelze výše uvedenou závadu neprodleně odstranit, je ten, komu náleží povinnost jejího odstranění, povinen místo závady alespoň provizorním způsobem označit.
 • Uživatel komunikace nesmí neoprávněně odstraňovat, zakrývat, přemisťovat, osazovat nebo pozměňovat dopravní značky a dopravní zařízení, anebo cokoliv na těchto věcech umisťovat.
 • Uživatel komunikace nesmí používat pásová či jiná vozidla, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo pryžovými obručemi, nebo používat stroje a zařízení, které mohou způsobit poškození komunikace.
 • Uživatel komunikace nesmí poutkovat sněhové řetězy v úsecích, kde vozovka není dostatečně pokryta sněhovou nebo ledovou vrstvou.Uživatel komunikace nesmí použít hroty v pneumatikách, pokud to neumožňuje úprava podmínek provozu.
 • Uživatel komunikace nesmí na vozovku vypouštět vodu, splašky či jiné tekuté odpady.
 • Uživatel komunikace nesmí na silnici otáčet zemědělské nebo lesní stroje a potahy při provádění polních nebo lesních prací.
 • Provozovatel dopravy nesmí na veřejné komunikaci odstavovat silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno SPZ nebo registrační značkou, nebo které je zjevně trvale nezpůsobilé k provozu.
 • Provozovatel dopravy nesmí užívat komunikace jiným než obvyklým způsobem bez povolení příslušného silničního správního orgánu k zvláštnímu užívání komunikace.
 • Provozovatel dopravy nesmí užít silniční motorové vozidlo nejméně se čtyřmi koly na komunikaci, jejíž užití je zpoplatněno, bez zaplacení příslušného časového (dálniční kupón) nebo výkonnostního (mýtné) poplatku.
 • Uživatel komunikace je povinen podrobit se kontrolnímu vážení a měření vozidel prováděnému správcem pozemní komunikace v součinnosti s Policií České republiky a zjistí-li se při něm překročení stanovených hodnot, uhradit náklady vážení a podrobit se sankcím za tento přestupek.

 

Povinnosti provozovatele silniční dopravy

(zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích)

 • Provozovatel vozidla je povinen na svůj náklad přistavit silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce a silniční motorové vozidlo i k pravidelnému měření emisí ve lhůtách stanovených zákonem.
 • Provozovatel silničního vozidla je povinen udržovat vozidlo v řádném technickém stavu.
 • Provozovat lze pouze takové silniční vozidlo,jehož limitní hodnoty rozměrů a hmotností odpovídají limitům stanoveným zvláštním právním předpisem. Pokud vozidlo nebo souprava tyto limity překračují, smí se provozovat na veřejně přístupných komunikacích pouze na základě povolení silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené komunikace (jedna z forem zvláštního užívání pozemní komunikace v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
 • Vozidlo se závadami, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nesmí být užito v provozu na pozemních komunikacích s výjimkou nouzového dojetí

 

Legislativa o silniční dopravě rok 2009 – 2010

 

1) Nařízení vlády č. 264/2009 ze dne 20. 7. 2009

o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrů (aplikace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě).

2) Vyhláška č. 283/2009 ze dne 21. 8. 2009

Změna vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vozidla kategorie M2 , M3 , N2 , N3 , O , OT , S … musí mít na zádi karoserie, pokud to konstrukce vozidla dovoluje, v levé polovině vyznačenu nejvyšší povolenou rychlost…
 • § 15 odst 11 – nové (platné od 1. ledna 2011)
  „Náklad na vozidle (i v soupravě) musí být rovnoměrně rozložen a řádně zajištěn vhodným technickým zařízením proti pohybu. Pokud je k připevnění nákladu použita poutací a upínací souprava, musí být v řádném technickém stavu a odpovídat ČSN EN 12195-2, ČSN EN 12195–3, ČSN EN 12195-4. Poutací a upínací soupravy musí počtem a umístěním odpovídat ČSN EN 12195-1, kde pro výpočet počtu přivazovacích prostředků lze alternativně použít za dynamický koeficient tření statický koeficient tření při současném použití koeficientu zrychlení v podélném směru rovnému 1.“
 • c) § 32 písm. c) - nové: vozidla, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí; u vozidel kategorie N2, N3, M2, M3 vybavení prostředky pro bezdemontážní opravu může být nahrazeno patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky; toto ustanovení platí pro vozidla kategorie M1 a N1 uvedená do provozu před 15. září 2009 pouze se souhlasem výrobce nebo pro vozidla kategorie M1 a N1 stejného typu jako vozidla, která se uvádí na trh jako nová bez náhradního kola v souladu s touto vyhláškou. Toto ustanovení platí obdobně i na přípojná vozidla v soupravě s vozidly kategorie M a N."
 • d) § 32 odst. 9 „Autobus, který má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě řidiče, musí být vybaven jedním nebo několika hasícími přístroji s minimální hasící schopností 21 A nebo 113 B, ostatní autobusy hasícími přístroji s minimální hasící schopností 43 A nebo 183 B a sanitní vozidlo hasícím přístrojem s hasící schopností 34 B podle technické normy.“ (ČSN EN 3-4)
 • e) § 32 odst. 11 – nové (platné od 1. ledna 2011) „Motorová vozidla musí být vybavena oděvním doplňkem s označením z retroreflexního materiálu podle jiného právního předpisu.“ (vyhláška č. 30/2001)
 • f) příloha č. 1 bod 6 „Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na vozidla, která konstrukcí vycházejí z osobního automobilu kategorie M1, a to i v případě, že vozidlo bylo schváleno v souladu s ustanovením tohoto odstavce.“ 
  • bez mřížky, 
  • bez povinného zatemnění zadního prostoru, 
  • podnikatelské vozy zůstávají pouze čtyřmístné !!
a) příloha č. 14
Druhy a typy lékárniček + vzor letáku o postupu při zvládání dopravní nehody (platné od 1. ledna 2011)
Nové v lékárničce:
 • leták, 
 • respirační rouška nebo resuscitační maska s antibakteriálním filtrem, 
 • fólie na přikrytí zraněného. 

3) Vyhláška č. 91/2009 ze dne 31. března 2009

 Změna vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 • nové dopravní značky (Pohyblivý most),
 • nové informativní značky (jiné) – Silniční kaple, Truckpark aj.,
 • označení úseku měření rychlosti jízdy obecní policií, atd.

4) Zákon č. 227/2009 Sb., o změně některých zákonů

 • včetně zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Novela nesměřuje do oblasti pravidel silničního provozu, neboť souvisí s chystaným zavedením tzv. základních registrů. Zákon přináší určité změny týkající se centrálního registru řidičů.

5) Zákon č. 247/2009 Sb., kterým se mění:zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

 • rozšiřuje se předmět úpravy (zapracovávají se příslušné směrnice EU),
 • nepřenosné vysokorychlostní váhy jsou příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace,
 • časové zpoplatnění pozemní komunikace pro vozidlo, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny,
 • zavádí časové kupony na deset dní (dříve sedm),
 • dnem 1. ledna 2011 se v systému časového zpoplatnění pozemní komunikace zavádí elektronický kupón (přenositelný, není vázán na konkrétní osobu nebo konkrétní vozidlo),
 • nově se formulují povinnosti řidiče v systému časového zpoplatnění,
 • nově se upravuje kontrolní vážení vozidel:
  • nepřenosnými vysokorychlostními vahami
  • všemi jinými technickými zařízeními

6) Vyhláška č.483/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací…

 • řešení dálničních kupónů,
 • struktura, popis a způsob výpočtu nákladů a způsob stanovení sazeb mýtného (NA MÝTNÉ NENADÁVAT – POVINNOST PLATIT MÝTNÉ NAŘIZUJE EVROPSKÁ UNIE PRO VŠECHNY STÁTY OD ROKU 2011)
  • mýtem zpoplatněné úseky určují žluté dopravní cedule s písmenem M (od 1.1.20010 podléhá mýtnému na 18 komunikacích včetně dálnic 28 úseků)
  • u vozidel od 3,5 tuny do 12 tun, která byla opatřena v roce 2009 dálniční nálepkou, platí platební povinnost mýtného až od 1.2.2010 (platnost dálničního kupónu končí dnem 31.11.2009)
  • pro zařazení do platební povinnosti je rozhodující nejvyšší povolená hmotnost vozidla do 3,5 tuny bez ohledu na to, zda k vozidlu bude či nebude připojen vozík, po jehož započetí by hmotnost soupravy překročila 3,5 tuny,
  • od 1.2.2010 by měly platit diferencované sazby mýtného pro období od 15.00 do 21.00 hodin v pátek (cca o polovinu vyšší než dosavadní sazby – u vozidel se dvěma nápravami o čtvrtinu vyšší). Průměrná týdenní sazba v jednotlivých kategoriích vozidel (podle emisní třídy + počet náprav) zůstává pro rok 2010 stejná jako v roce 2009
 • seznam pozemních komunikací, podléhajících časovému poplatku (od 1.1.20010 podléhá časovému zpoplatnění na 17 komunikacích včetně dálnic 25 úseků)